V Občini Zagorje ob Savi je njihovim občanom na voljo razpis za sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v letih 2016 in 2017. Glavni namen je zmanjšanje onesnaženosti zraka s PM10 delci, povečanje rabe obnovljivih virov energije ter večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah. Torej občani Zagorja, ki ste ali pa nameravate vgraditi toplotno črpalko, lahko pridobite nepovratna sredstva tako s strani Eko sklada kot tudi s strani vaše občine, razlika pri prijavi pa je predvsem v tem, da je potrebno na Eko sklad oddati vlogo pred izvedbo vgradnje, na občini pa po izvedeni investiciji. Višina nepovratne finančne spodbude za obe upravičeni investiciji bo enaka višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko sklad.

Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno in dvostanovanjskih stavbah na območju Občine Zagorje ob Savi za namen:
vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
– priključitve eno ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije, ki ga v centru Zagorja upravlja Komunala Zagorje.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je lastnik stanovanjskega objekta, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega razpisa, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi ter izpolnjuje naslednje zahteve/pogoje:

 • Stanovanjska stavba, v kateri se menja ogrevalni sistem, se nahaja na območju občine Zagorje ob Savi.
 • Naložba je že izvedena.
 • Naložba je bila sofinancirana s strani Eko sklada j.s., in sicer iz javnega poziva »Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«.
 • Občina bo subvencionirala naprave vgrajene po 1.8.2016.
 • Investicija (toplotna črpalka ali priključitev na daljinsko ogrevanje v mestu Zagorje) bo nadomestila staro kurišče na les ali premog. Staro kurišče po zaključku investicije ne bo več služilo za ogrevanje objekta.

Rok za prijavo

Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 17.10.2017 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE OGREVALNIH SISTEMOV V GOSPODINJSTVIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETIH 2016 IN 2017«. Na zadnji strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, naslov). Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije o razpisu in vloga

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, na tel. št. 03 56 55 708 ali po e-pošti: obcina.zagorje@zagorje.si.

Tukaj pa si lahko ogledate celotno razpisno dokumentacijo skupaj z vsemi obrazci za prijavo na Javni razpis:

Javni razpis in Vloga za prijavo (.pdf ) >>

Poleg pravilno izpolnjene vloge pa je potrebno priložiti še:

 • Barvn-e/a fotografij-e/a iz kater-e/ih bo razviden tip ogrevalne naprave in energent centralnega ogrevanja pred izvedbo investicije.
 • Barvn-e/a fotografij-e/a iz kater-e/ih bo razviden centralni način ogrevanja po izvedbi investicije.
 • Odločba Eko sklada j.s o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
 • Podpisana Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude Eko sklada j.s.
 • Obvestilo o nakazilu sredstev Eko sklada j.s.

Vir: zagorje.si

Razmišljate o zamenjavi vaše stare kurilne naprave s toplotno črpalko? Sedaj je vsekakor pravi čas!

Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam pripravimo ugodno ponudbo za ogrevalno toplotno črpalko s celovito vgradnjo na ključ kot tudi pomagamo pri pripravi vloge!

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo