Ukrep C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke tipa voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda. Toplotna črpalka mora dosegati grelna števila pri zahtevanih pogojih, kot izhaja iz spodnje tabele:

tip ogrevalne toplotne črpalke COP Pogoj
Toplotna črpalka voda – voda 5,2 W10/W35
Toplotna črpalka zemlja – voda 4,4 B0/W35
Toplotna črpalka zemlja – voda (direktni uparjalnik) 4,6 E4/W35
Toplotna črpalka zrak – voda 3,5 A2/W35

 

Grelna števila morajo biti določena po standardu SIST EN 14511-2, -3.
Pri ogrevalni toplotni črpalki z zvezno regulacijo moči je za določitev grelnega števila pri navedenem pogoju, kot je določeno v zgornji tabeli, še sprejemljiva delna moč, ki je enaka ali večja od 60 % največje moči naprave, oziroma pri toplotni črpalki zrak/voda enaka ali večja 60 % moči pri pogoju A-7/W35.

Preverite informativni seznam ustreznih toplotnih črpalk! S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, bo iskanje in filtriranje po izbranih toplotnih črpalkah hitro in enostavno!

eko sklad seznam toplotnih črpalk zrak voda 2015 eko sklad seznam toplotnih črpalk zemlja voda in voda voda 2015

Višina subvencije za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda;
 • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko zrak/voda.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke;
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
 • cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo.

 

  Koristne povezave:

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo toplotne črpalke, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo?
   Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge. Kontaktirajte nas >

 

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrep C: vgradnja toplotne črpalke

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepu C potrebno predložiti tudi: 

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke;
 • fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni tako zunanja kot tudi notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda;
 • fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
  ————————————-
 • v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če upravičena oseba z njim že razpolaga;
 • merilno poročilo ali certifikat neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3, oziroma potrdilo o kakovosti toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu ustreznih naprav.
  Preverite, če je vaša izbrana toplotna črpalka na informativnem seznamu: tip zrak/voda > tip zemlja/voda ali voda/voda >
 • kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbenorekonstrukcijski posegi;
 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
 • kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrep C je 6 (šest) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep C mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;
 • v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če le-to ni bilo predloženo že kot obvezna priloga ob predložitvi vloge.

 

Vir: Eko sklad

Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun izvajalca – z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi v celoti pomagamo pri izpolnjevanju vloge za Eko sklad.

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo