Ukrep A – Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema SSE

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije (SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki sončne energije, ki morajo biti preizkušeni s standardi SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2.

Preverite informativni seznam ustreznih solarnih ogrevalnih sistemov – SSE!
S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, bo iskanje in filtriranje po izbranih SSE sistemih hitro in enostavno!

eko sklad seznam solarnih sistemov sse 2015

Višina subvencije za vgradnjo solarnega sistema (SSE):

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika;
 • vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.

 

  Koristne povezave:

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo solarnega sistema, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 9 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo? Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge. 
  Kontaktirajte nas >

 

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A: vgradnja solarnega sistema

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepu A potrebno predložiti tudi: 

 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
 • fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni SSE (npr. strehe), in prostora, kamor bo postavljen hranilnik toplote, z označeno lokacijo namestitve SSE in hranilnika toplote;
 • fotografija že vgrajenega hranilnika toplote, če je hranilnik toplote že vgrajen;
 • kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
  ————————
 • merilno poročilo neodvisne institucije skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2, če izbrani SSE še ni naveden na informativnem seznamu ustreznih naprav.
  Preverite, če je vaš izbran solarni sistem SSE na informativnem seznamu >
 • kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbenorekonstrukcijski posegi;
 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
 • kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrep A – vgradnjo solarnega sistema, je 9 (devet) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep A mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;

 

Vir: Eko sklad

Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun izvajalca – z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi v celoti pomagamo pri izpolnjevanju vloge za Eko sklad.

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo