S koncem marca 2014 so v občini Kamnik objavili javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik za leto 2014.

V proračunu Občine Kamnik za l. 2014 je za dodelitev sredstev namenjenih 35.000,00 €. Kar pa je tudi pomembno – subvencije občine Kamnik se ne izključujejo s subvencijami s strani Eko sklada, kar pomeni, da občani Kamnika lahko zaprosite za obe!

1.     Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije ter vgradnja energijsko učinkovitih kotlov. Občina Kamnik bo v sklopu ogrevanja z nepovratnimi finančnimi sredstvi spodbujala naslednje ukrepe:

A)      vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,

B)      vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso.

2.     Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva z območja občine Kamnik, ki bodo izvedla enega ali več ukrepov, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za ukrepe, začete po 1. januarju 2013 in dokončane po 25. septembru 2013 (datum računa izvajalca del oziroma dobavitelja materiala ali opreme je dokaz, da ukrep ni bil začet pred 1. januarjem 2013 in ni bil dokončan pred 25. septembrom 2013 ter da je ukrep do vložitve vloge že izveden).

Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in je investitor v ukrep, ki je predmet razpisa.

Sredstva se bodo dodeljevala le za vgrajeno opremo in sisteme, ki so na seznamu, ki je objavljen s strani Eko sklada, sezname pa si lahko pogledate tukaj:

Seznam ustreznih kotlov na lesno biomaso (.pdf) >

Seznam ustreznih solarnih sistemov (.xls) >

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena  v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

3.     Kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev

A)  Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju

Za izveden sistem za pripravo tople vode s pomočjo energije sonca, sestoječ iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika tople vode in ostalih pripadajočih elementov, ki so nameščeni v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev največ 120,00 €/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12,00 m2 sprejemnikov sončne energije.

B)  Vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso

Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječ iz specialne kurilne naprave,  even. podajalne naprave in drugih potrebnih naprav, ki je nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev do 20% cene kurilne naprave, vendar največ 1.800,00 €.

Kurilne naprave morajo imeti naslednje tehnične karakteristike, (ki se dokazujejo s potrjeno izjavo dobavitelja kurilne naprave):

 • nominalni izkoristek mora biti večji ali enak 90%,
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih),
 • kurilne naprave z ročnim polnjenjem goriva (polena) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 l/kW nazivne toplotne moči naprave,
 • kurilne naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 l/kW nazivne toplotne moči naprave,
 • kurilnim napravam z avtomatskim polnjenjem goriva – peleti, ki imajo možnost regulacije moči in če kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega razpisa tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, določeni po standardu SIST EN 303-5, ni potrebno prigraditi vodnega toplotnega zbiralnika.

Gorilniki na pelete, ki so prigrajeni obstoječim kurilnim napravam na kurilno olje oz. trdna goriva starejše izvedbe, niso predmet tega razpisa oz. ne spadajo med ukrepe, za katere se bodo po tem razpisu dodeljevala nepovratna sredstva.

4.      Postopek za pridobitev nepovratnih sredstev

Osnovni dokument in sestavni del razpisne dokumentacije je obrazec “Vloga na razpis Občine Kamnik za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2014”. V njem prosilec predstavi svoj ukrep ter poda vse potrebne podatke za odobritev nepovratnih sredstev.

Tukaj si lahko natisnete vlogo in sicer:

K vsaki vlogi je treba priložiti:

 • račun, v katerem je posebej navedena cena posamezne naprave in posebej strošek vgradnje,
 • prospekte oz. kopije prospektov vgrajene opreme,
 • fotografijo vgrajene opreme,
 • soglasje lastnika, v večstanovanjskih objektih pa soglasje najmanj 75% vseh solastnikov oziroma na osnovi pooblastila etažnih lastnikov soglasje upravnika k nameravanemu posegu, če prosilec ni lastnik objekta, v katerem se izvaja ukrep.

Za posamezne ukrepe je potrebno priložiti še:

A)  Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju:

 • fotokopijo računa o nakupu in vgradnji solarnega sistema, iz katerega je razvidna svetla (apreturna) površina vgrajenih SSE. V kolikor iz računa ali prospekta ni razvidna svetla (apreturna) površina vgrajenih SSE, je potrebno predložiti kopijo merilnega poročila neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge,
 • samo tisti prosilec, ki je bil udeležen v skupinsko organizirani gradnji (krožki za samogradnjo solarnih sistemov), vlogi namesto fotokopije računa o nakupu in vgradnji sprejemnikov sončne energije priloži potrdilo organizatorja krožka in  potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK, da so sprejemniki sončne energije izdelani v skupini za samogradnjo oziroma da je tehnologija izdelave strokovno ustrezna. Vlogi je potrebno priložiti še račune za ostale komponente sistema in montažo (ali izjavo, da je prosilec sistem sam povezal),
  • soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, če so solarni sistemi vgrajeni  na objektih, ki so v spomeniško zaščitenem območju občine Kamnik.

B)  Vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso:

 • fotokopijo računa o nakupu in vgradnji; v kolikor iz računa ni razvidna cena vseh vgrajenih naprav (kurilna naprava, ev. podajalna naprava ali hranilnik toplote ipd.), je potrebna dodatna ustrezna kopija predračuna ali pogodbe za vgradnjo,
 • potrjeno izjavo dobavitelja kurilne naprave o doseganju zahtevanih tehničnih karakteristik.

 Oddaja vloge:

Vlogo mora prosilec v zaprti ovojnici oddati v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik ali poslati po pošti. V eni ovojnici je lahko samo ena vloga.
Na desni strani ovojnice mora biti napisan naslov:

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis “Vloga URE – Ne odpiraj!“. V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden polni naslov prosilca.

Ob vložitvi vloge v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo, v skladu s tarifno številko 1 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5) (Ur. list RS, št. 106/2010). V kolikor prosilec vlogo pošlje po pošti, mora vlogi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse v višini 4,54 €. V primeru plačila na transakcijski račun, se taksa nakaže na račun št. 01243-4430309140 (UPR. TAKSE IZ UPRAV. DEJANJ-OBČ.), sklic 11 75426 – 7111002, koda namena: OTHR.

Rok za predložitev vlog je 24. 9. 2014. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Kamnik prispele do datuma za predložitev do 12. ure. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih popolnih vlog.

Neustrezno dostavljene ali nepopolno oz. nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

Po odpiranju prejetih vlog bo komisija, ki jo imenuje župan, vloge obravnavala in pripravila predlog za dodelitev sredstev. Komisija bo pri določitvi višine nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe upoštevala kriterije, ki so navedeni v točki 3.

Dodeljevanje nepovratnih sredstev bo Občina Kamnik izvedla v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2014 (Ur. list RS, št. 12/2014) in Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, št. 68/03, 34/04 in 31/08). V postopku za odobritev nepovratnih sredstev bodo upoštevane samo popolne vloge. Prosilce, katerih vloge ne bodo popolne, bo Občina Kamnik pisno obvestila, da jih v določenem roku dopolnijo in oddajo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Vsaka nepopolna in neustrezno dopolnjena vloga bo zavrnjena.

Po ugotovitvi ustreznosti vloge, ki lahko zajema tudi kontrolo izvedenih del pri prosilcu, bo občinska uprava Občine Kamnik, na osnovi predloga komisije, s sklepom odločila o višini dodeljenih nepovratnih sredstev. Sklep bo prosilcem posredovan najkasneje v 45 dneh po zaključku razpisnega roka.

Na osnovi sklepa o dodelitvi sredstev bodo odobrena sredstva nakazana na račun prosilca.

Občinska uprava Občine Kamnik bo preverjala pri posameznih prosilcih, če so bila dodeljena sredstva namensko porabljena. Prosilec bo dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov, v primeru:

 • zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
 • če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.

5.     Možnost pritožbe

V skladu z 8. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, št. 68/03, 34/04 in 31/08) se prosilec lahko pritoži zoper sklep o dodelitvi sredstev. Pritožbo je treba v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti pri organu, ki je sklep izdal. Prosilec mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za dodelitev finančnih sredstev, ki so določeni v Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Kamnik (Ur. list RS, št. 68/03, 34/04 in 31/08).

O pritožbi bo odločil župan v 30 dneh od prejema pritožbe. O odločitvi bo izdan sklep, ki bo posredovan vlagatelju pritožbe.

Izkoristite možnost pridobitve kar dveh subvencij ob vaši investiciji, saj se subvencije Občine Kamnik ne izključujejo z nepovratnimi sredstvi s strani Eko sklada. Z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi pomagamo pri izpolnitvi obeh vlog za subvencijo. Izpolnite spodnji obrazec ali nas pokličite na 041 856 996!

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo