Na straneh Eko sklada smo zasledili novo možnost pridobitve nadvse ugodnega kredita za naložbe v varčno ogrevanje.

Kreditiranje občanov je tako omogočeno za namene:

A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

1) Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

2) Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

3) Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav na lesno biomaso – na polena, pelete ali sekance.

Višina sredstev

Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 milijonov EUR.

Pogoji kreditiranja

A) Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,5 %.

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.

Primer izračuna kredita:

Znesek kredita: 10.000 €

Doba odplačevanja: 5 let (60 mesecev)

Mesečni strošek: 174,60

Preplačilo kredita po 5 letih: 476 €

Informativni izračun stroška kreditiranja: Preverite še sami mesečni strošek glede na višino kredita in število mesečnih obrokov >>

B) Odplačilna doba

Odplačilna doba znaša največ 10 let.

C) Višina kredita

Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.

Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
− namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
− gradnja ali nakup nizko-energijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe (1.E), nakup okolju prijaznih vozil(1.G) in
− obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva

D) Splošni pogoji kreditiranja

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V primeru naložb v objekte ali njihove zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
− lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
− ožji družinski člani upravičencev iz predhodne alineje (zakonec, izven zakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
− najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.

Pridobitev obrazcev in vsebina vloge 

Tu si lahko natisnete  vlogo za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
− prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga),
− predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
− za naložbo, ki se izvaja na oz. v obstoječi stavbi oziroma gre za stavbo v gradnji, mora biti vlogi priloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov,
− vsa potrebna dokazila in priloge.

Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe.

Rok in način prijave

Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 31.1.2015.

Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Več informacij o splošnih in finančnih pogojih kreditiranja si lahko preberete v uradni objavi:

 JAVNI POZIV za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14.pdf