OBVESTILO!

S petkom, 25.3.2022, se je javni poziv 74SUB-OB19 zaprl! Kot je navedeno na spletni strani Eko sklada: “Nov, nekoliko spremenjen poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo objavljen predvidoma v aprilu, pri čemer visokih spodbud za zamenjavo kurilnih naprav predvidoma ne bo več; vse spodbude bodo v višini 20% celotne naložbe oz. 30% v primeru izvedbe več ukrepov.”

V petek, 7. 6. 2019, je bil objavljen nov razpis s strani Eko sklada in sicer pod nazivom: Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Kakšnih večjih sprememb iz našega področja inštalacij ogrevalnih sistemov načeloma ni, malenkost višje subvencije so v primeru vgradnje ogrevalnega solarnega sistema, še vedno so na voljo tudi višje finančne spodbude v primeru menjave stare kurilne naprave z novo ogrevalno napravo na lesno biomaso (ukrep B) ali ogrevalno toplotno črpalko (ukrep D) kot tudi opcija ugodnega kreditiranja naložbe.

Bistvena sprememba pa je pri samem postopku, saj je poprej veljalo, da je potrebno vlogo s pripadajočimi prilogami poslati na Eko sklad pred pričetkom izvedbe, sedaj pa se celotna dokumentacija skupaj z izpolnjeno vlogo pošlje po opravljeni investiciji. Kar je najbolj pomembno, da boste brez kakšnih neželenih situacij prišli do subvencij, je:
– urejeno gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo v primeru starejših objektov (zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga),
– izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo,
– in slike, slike, slike! Vse slikovno dokumentirajte, stari obstoječi kotel, kjer je razvidno, da je priključen na ogrevalni sistem, prostor takoj po odstranitvi in PRED morebitno prenovo prostora, odstranjen kotel nekje zunaj na dvorišču in seveda na koncu vgrajen nov ogrevalni sistem.

Dokumentacijo je potrebno oddati v času odprtega veljavnega razpisa, ali obstaja kakšen poseben rok, v kolikem času po opravljeni investiciji – izdaji računa – je potrebno najkasneje oddati celotno dokumentacijo na Eko sklad, pa ni navedenega podatka, vam pa vseeno priporočamo v najkrajšem možnem času. Prav tako nam na Eko skladu (še) niso znali razložiti, zakaj se pri vgradnji uplinjevalnih kotlov na drva pojavlja datumski okvir za naprave kupljene do 31. 12. 2019, in če bodo morebiti posledično na tem ukrepu v naslednjem letu kakšne spremembe ali celo ukinitve.

Višine subvencij za posamezne ukrepe ogrevanja so sledeče:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajen plinski kondenzacijski kotel.

D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
– 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.

   Koristne povezave:

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A, B, C, D in J:

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Celotna dokumentacija za prijavo na javni poziv 74SUB-OB19, je sledeča:

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti in pravilno izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 (natisni >>) in priloži obvezne priloge:

1. Kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
OZIROMA
Izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti;

2. Račun za nakup in vgradnjo izbrane naprave / sistema, z natančnim zapisom oznake modela in proizvajalca ter vključenim popisom del in pripadajoče opreme.

3. Dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

> Dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

 • fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov;
 • merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno z zahtevanimi standardi, če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

 • v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso: fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena;
 • fotografija vgrajene kurilne naprave in hranilnika (če je ta vgrajen);
 • fotografija vgrajenega hranilnika, če je hranilnik že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd.);
 • predpisana dokazna dokumentacija o ustreznosti naprave na lesno biomaso po zakonskih uredbah in standardih, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si

C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

 • fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla;
 • podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.

D – Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

 • fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
 • fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
 • podatkovni list oz. drugo ustrezno dokazilo o toplotni črpalki, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

J- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

 • fotografija vgrajene prezračevalne naprave/naprav;
 • izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Izpolnjeno vlogo skupaj z obveznimi prilogami pošljete priporočeno na naslov:

Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času trajanja tega javnega poziva (vključno od dne objave v Uradnem listu RS do dne objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, a priporočljivo pred oddajo vloge na Eko sklad). Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.

Dodatne informacije o razpisu

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00 uro.

Povezave do uradne objave Javnega poziva 74SUB-OB19, kjer si lahko prenesete celotno dokumentacijo o razpisu, vlogo ter sezname ustreznih naprav >> 

Vir: Eko sklad

Preverite informativni seznam ustreznih naprav za ogrevanje vašega doma!

S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, je iskanje in filtriranje želenega kotla na lesno biomaso, toplotne črpalke ali solarnega sistema hitro in enostavno!

eko sklad seznam toplotnih črpalk zrak voda 2015 eko sklad seznam toplotnih črpalk zemlja voda in voda voda 2015
eko sklad seznam solarnih sistemov sse 2015 seznam kurilnih naprav na polena 2015
seznam kurilnih naprav na sekance 2015 seznam kurilnih naprav na pelete 2015
eko sklad seznam vodni kamini na pelete 2015