Tukaj vam bomo podrobneje opisali celoten postopek za pridobitev subvencij s strani Eko sklada, za lažjo predstavo, kaj je potrebno pripraviti in urediti že pred samo investicijo in na koncu pri zaključni dokumentaciji.

 

1. Pred samo izvedbo mora vlagatelj vložiti vlogo, ki jo najde na spletni strani Eko sklada, skupaj z veljavnim predračunom izvajalca z jasno navedenim ogrevalnim sistemom.

Povsem natančno po primerih to pomeni:

-> Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi:
 • Veljavni predračun izvajalca za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije (SSE).
 • Fotografija dela stavbe, kjer bodo nameščeni SSE (npr. strehe), prostora, kjer bo postavljen hranilnik toplote, in fotografija, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe. Na fotografiji označite lokacijo namestitve SSE in hranilnika toplote. V kolikor je hranilnik toplote že vgrajen, vlagatelj k vlogi priloži fotografijo že vgrajenega hranilnika toplote.
 • V primeru, da bo vlagatelj udeležen v skupinsko organizirani gradnji, mora poleg fotografij iz druge točke priložiti še originalno potrdilo organizatorja gradnje, izdano na ime vlagatelja, ki mora vključevati popis.

-> Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso:
 • Veljavni predračun izvajalca za nabavo in namestitev kurilne naprave (KN), vodnega toplotnega zbiralnika (VTZ) in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje.
 • Fotografija prostora, kjer bo vgrajena KN, fotografija prostora, kjer bo vgrajen VTZ, in fotografija stavbe z vidno hišno številko.
-> Vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:
 • Veljavni predračun izvajalca za nabavo in namestitev toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop. Predračun mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke.
 • Predračun oz. dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da bo namestitev (po Uredbi o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov; Uradni list RS, št. 41/2010, 2. člen, tč 10.) toplotne črpalke, pri kateri je potrebno povezati več delov opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali fluorirane toplogredne pline, izvedel izvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in ima ustrezno potrdilo za pooblaščeno podjetje. Seznam je objavljen na: okolje.arso.gov.si. Za hermetično zaprte toplotne črpalke zgoraj navedena zahteva ne velja.
 • Fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, na kateri označite lokacijo namestitve toplotne črpalke. Fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge. V primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda priložite fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni tako zunanja kot tudi notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke.
 • Fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe
-> Priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi:
 • Veljavni predračun izvajalca za nabavo in vgradnjo sistema centralnega ogrevanja.
 • Fotografija prostora, kjer bo nameščena toplotna podpostaja, fotografije prostorov, kjer bo potekal razvod centralnega ogrevanja in bodo nameščeni radiatorji, ter fotografija stavbe z vidno hišno številko.

Pomembno!

> Če iz predračuna ni razvidnega datuma veljavnosti, se šteje datum veljavnosti 30 dni od datuma izdaje predračuna.
> Fotografije morajo biti posnete v času oddaje vloge oziroma izkazovati stanje stavbe v tem času; v primeru, da se ukrep izvaja v novogradnji, za katero vlagatelj še ni pridobil hišne številke, naj predloži fotokopijo gradbenega dovoljenja.

2. Eko sklad pregleda in obravnava vlogo.


3. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge.

Vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva.


4. V primeru popolne vloge Eko sklad vlagatelju izda odločbo in pogodbo.5. Vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve.


6. Vlagatelj Eko skladu predloži zaključno dokumentacijo.

Izjava o zaključku naložbe mora glede na posamezen primer vsebovati sledeče priloge:

 • ponudba, na podlagi katere je bila naložba izvedena, kadar naložba iz utemeljenih razlogov ni bila izvedena skladno s ponudbo, priloženo k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude;
 • račun izvajalca/dobavitelja za vsak izvedeni ukrep, ki je bil predmet nepovratne finančne spodbude; v kolikor vsi zahtevani podatki iz računa niso razvidni, mora biti računu priložen drug ustrezen dokument z zahtevanimi podatki (npr. ponudba, predračun, pogodba, specifikacija opravljenih del);
 • dokazilo o plačilu celotnega/ih računa/ov iz prejšnje alineje (fotokopija plačane položnice-UPN, potrdilo banke o opravljeni transakciji, ipd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazili o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % oz. dokazilo o nakazilu celotnega dodeljenega kredita ter dokazilo o plačilu preostanka po izstavljenem računu;
 • fotografije izvedene naložbe;
 • vodno dovoljenje pristojnega upravnega organa za rabo vode, v kolikor tega ni priložil že ob oddaji vloge (obvezna priloga samo v primeru vgradnje toplotne črpalke voda/voda).

7. V primeru nepopolne zaključne dokumentacije Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo.


8. V primeru popolne zaključne dokumentacije izplačilo nepovratnih sredstev v roku 30 dni od prejema zahtevka.

 

Vir: Eko sklad