Objavljen je nov razpis za pridobitev subvencij s strani Eko sklada in sicer pod nazivom: Javni poziv 99SUB-OB22, kjer je predmet javnega poziva nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije

Kakšnih večjih sprememb iz našega področja inštalacij ogrevalnih sistemov načeloma ni, še vedno so na voljo tudi višje finančne spodbude v primeru menjave stare kurilne naprave z novo ogrevalno napravo na lesno biomaso (ukrep B) ali ogrevalno toplotno črpalko (ukrep C) kot tudi opcija ugodnega kreditiranja naložbe, so pa iz seznama umaknjeni plinski kotli in za vgradnjo peletne kaminske peči z vodnim toplotnim prenosnikom so namenjena nekoliko nižja sredstva.

Imamo pa tudi dve odlični novosti in sicer prva je ta, da je z novim razpisom možno pridobiti subvencije tudi za že izvedene naložbe po 1.3.2022 ter za vse naložbe do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu RS, kar toplo pozdravljamo, da ni hladnega tuša in slabe volje, kot do sedaj, ko so se subvencije ukinile dejansko čez noč.

Druga novost pa omogoča enostavno pošiljanje vloge z dokumentacijo po elektronski pošti in sicer na e-naslov vloge@ekosklad.si (brez varnostnega podpisa), seveda še vedno velja tudi možnost pošiljanja preko klasične pošte ali osebno na vložišče Eko sklada.

Kaj je predvsem pomembno, da pri pridobitvi subvencij ni kakšnih neprijetnih situacij:
– urejeno gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje za gradnjo v primeru starejših objektov (zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga),
– izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo,
– in slike, slike, slike! Vse slikovno dokumentirajte, stari obstoječi kotel, kjer je razvidno, da je priključen na ogrevalni sistem, prostor takoj po odstranitvi in PRED morebitno prenovo prostora, odstranjen kotel nekje zunaj na dvorišču in seveda na koncu vgrajen nov ogrevalni sistem.

Višine subvencij za posamezne ukrepe ogrevanja so sledeče:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude za kotel na lesno biomaso znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 800 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če nova peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) ni zamenjala stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo peletno pečjo z vodnim toplotnim prenosnikom (kaminom) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.400 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) pri zamenjavi stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo peletno pečjo z vodnim toplotnim prenosnikom (kaminom) v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko z novo toplotno črpalko v Mestni občini Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR na posamezno stanovanje.

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
– 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.

   Koristne povezave:

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A, B, C, D in I:

Celotna dokumentacija za prijavo na javni poziv 99SUB-OB22, je sledeča:

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti in pravilno izpolnjen obrazec Vloga 99SUB-OB22 (natisni >>) in priloži obvezne priloge:

1. Kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
OZIROMA
Izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti;

2. Izjava o sprejemanju pogojev (Vloga, str. 11)

3. Račun za nakup in vgradnjo izbrane naprave / sistema, z natančnim zapisom oznake modela in proizvajalca ter vključenim popisom del in pripadajoče opreme.

4. Dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

> Dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

 • fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov;
 • merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno z zahtevanimi standardi, če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

 • v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso: fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena;
 • fotografija vgrajene kurilne naprave in hranilnika (če je ta vgrajen);
 • fotografija vgrajenega hranilnika, če je hranilnik že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd.);
 • predpisana dokazna dokumentacija o ustreznosti naprave na lesno biomaso po zakonskih uredbah in standardih, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si

C – Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

 • fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
 • fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
 • podatkovni list oz. drugo ustrezno dokazilo o toplotni črpalki, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

D – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe

 • soglasje za priključitev v primeru nove priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja oziroma novo soglasje za priključitev v primeru zamenjave obstoječe toplotne postaje, če se spremenijo osnovni parametri priključka;
 • fotografije vgrajene toplotne postaje

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

 • fotografija vgrajene prezračevalne naprave/naprav;
 • izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Izpolnjeno vlogo skupaj z obveznimi prilogami lahko posredujete na naslednje načine:

> pošljete priporočeno na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana;
> osebno oddate na vložišču Eko sklada, s.j.
> po elektronski poti na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si (ne potrebuje podpisa z varnim elektronskim podpisom)

 

Dodatne informacije o razpisu

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12.00 in 14.00 uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00 uro.

Povezave do uradne objave Javnega poziva 99SUB-OB22, kjer si lahko prenesete celotno dokumentacijo o razpisu, vlogo ter preverite sezname ustreznih naprav >> 

Vir: Eko sklad