Ukrep A – Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije (SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki sončne energije, ki morajo biti preizkušeni s standardi SIST EN 12975-1, -2 oz. SIST EN 12976-1, -2.

Preverite informativni seznam ustreznih solarnih ogrevalnih sistemov – SSE!
S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, bo iskanje in filtriranje po izbranih SSE sistemih hitro in enostavno!

eko sklad seznam solarnih sistemov sse 2015

Višina subvencije za vgradnjo solarnega sistema (SSE):

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m 2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika;
 • vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema.

 

  Koristne povezave:

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo solarnega sistema, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 6 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo? Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge. 
  Kontaktirajte nas >

 

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A: vgradnja solarnega sistema

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepu A potrebno predložiti tudi: 

 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
 • fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni SSE (npr. strehe), in prostora, kamor bo postavljen hranilnik toplote, z označeno lokacijo namestitve SSE in hranilnika toplote;
 • fotografija že vgrajenega hranilnika toplote, če je hranilnik toplote že vgrajen;
 • kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
  ————————
 • merilno poročilo neodvisne institucije skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2, če izbrani SSE še ni naveden na informativnem seznamu ustreznih naprav.
  Preverite, če je vaš izbran solarni sistem SSE na informativnem seznamu >
 • kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbenorekonstrukcijski posegi;
 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
 • kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrep A – vgradnjo solarnega sistema, je 6 (šest) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep A mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;

 

Vir: Eko sklad

Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun izvajalca – z veseljem vam pripravimo ponudbo kot tudi v celoti pomagamo pri izpolnjevanju vloge za Eko sklad.

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo