OBVESTILO!

S petkom, 25.3.2022, se je javni poziv 74SUB-OB19 zaprl! Kot je navedeno na spletni strani Eko sklada: “Nov, nekoliko spremenjen poziv za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb bo objavljen predvidoma v aprilu, pri čemer visokih spodbud za zamenjavo kurilnih naprav predvidoma ne bo več; vse spodbude bodo v višini 20% celotne naložbe oz. 30% v primeru izvedbe več ukrepov.”

POSTOPEK v primeru vgradnje TOPLOTNE ČRPALKE zrak/voda

Z novim razpisom 74SUB-OB19 se je sistem prijave spremenil in sicer se celotna dokumentacija priporočeno pošlje na Eko sklad šele po opravljeni investiciji. Kljub temu pa se je dobro že poprej seznaniti, kaj vse bo potrebno priložiti, da ne pride potem do kakšni neprijetnih situacij.

Za nemoteno pridobitev subvencij je potrebno imeti urejeno / pripravljeno predvsem:

 1. Slikovno gradivo celotnega projekta zamenjave ogrevalnega sistema, to pomeni, da OBVEZNO vse slikovno dokumentirate, še posebej ne pozabite slikati starega ogrevalnega sistema in prostora v primeru menjave stare kurilne naprave z novo, preverite da so slike jasne in razločne, in jih ustrezno shranite.

Slike, ki jih morate narediti, so:

> v primeru menjave stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko:

 • fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru 
 • fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred morebitno prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena
 • fotografija odstranjene kurilne naprave (zunaj na dvorišču, drugem prostoru, …)

> fotografija vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);

 1. Gradbeno dovoljenje

– kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga (točka 5 obrazca Vloga), podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

– izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, na predpisanem obrazcu (obrazec na koncu vloge, str.11), ki je del razpisne dokumentacije, podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).

V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti.

Navodila za izpolnitev vloge 74SUB-OB19 in priložitev vseh potrebnih prilog:

Vloga 74SUB-OB19 (klik za prenos – Eko sklad vloga 74SUB-OB19.pdf  >>)

Izpolniti pa je potrebno sledeče točke (samo točke, ki so tukaj navedene, pri ostalih ukrepih pustite prazno):

 1. Podatki vlagatelja

Vaši osebni podatki

 

 1. Podatki za nakazilo nepovratne finančne spodbude

Vpišete vašo številko TRRja, kamor vam nakažejo subvencije

 

 1. Podatki o stanovanjski stavbi oz. stanovanju, kjer je bila naložba izvedena

> drugi del, kot je št. in ime katastrske občine, št. parcele in ID št. stavbe najdete na povezavi http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl (kliknete “Vstop” in vnesete svoj naslov)

Tip stavbe:  x (ustrezno označite za koliko stanovanjsko stavbo gre)

 

 1. Ukrepi

D – VGRADNJA TOPLOTNE ČRPALKE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE

> Energent, ki se je uporabljal za ogrevanje stanovanjske stavbe pred vgradnjo nove naprave:

   x  (ustrezno označite)

> Označiti samo v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude ob zamenjavi stare kurilne naprave:

x (obkljukate!!) nova ogrevalna toplotna črpalka je zamenjala staro kurilno napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, ki je bila ob tem odstranjena

> Proizvajalec nove ogrevalne toplotne črpalke: _____________

> Model nove ogrevalne toplotne črpalke: _________________

> Vrsta nove ogrevalne toplotne črpalke:
x (ustrezno označite – v kolikor niste prepričani, preverite na seznamu TČ >>)

> Tip nove ogrevalne toplotne črpalke:

x toplotna črpalka tipa zrak/voda za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

>> Točne podatke in oznake izbrane toplotne črpalke najdete v seznamu Eko sklada, katerega si lahko prenesete tukaj > Seznam TČ, nazadnje posodobljeno 18.7.2019

 

 1. Dokazovanje legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe

Legalnost in namembnost stanovanjske stavbe, na kateri bo izvedena naložba, dokazujem
(ustrezno označite, kateri dokument boste priložili)

 

 1. Kredit Eko sklada, j.s.

(Izpolnete samo v primeru, da ste za poplačilo investicije izbrali Eko sklad kreditiranje, sicer pustite prazno)

 

 1. Kraj, datum in podpis

! Obvezne priloge poleg pravilno izpolnjene vloge:

> Kopija gradbenega dovoljenja (ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga) oz. izpolnjena Izjava o legalnosti (vloga str. 11)

> Izdan račun izvajalca z natančno navedeno oznako vgrajene naprave in popisom del

> Dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

> SLIKE:
– SLIKA 1: slika kotlovnice s še vgrajeno staro kurilno napravo, kjer je nedvoumno razvidna lokacija stare kurilne naprave
– SLIKA 2: slika praznega prostora po odstranitvi stare kurilne naprave in PRED morebitno prenovo prostora
– SLIKA 3: odklopljen stari kotel (nekje zunaj, naložen na kombiju za odvoz, v drugem prostoru …)
– SLIKA 4: slika vgrajene nove toplotne črpalke, tako zunanja kot notranja enota

Naslov, kamor pošljete zgoraj navedeno dokumentacijo

(obvezno priporočeno, tako da imate dokazilo o poslani pošiljki):

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana

Vir in povezava od celotnega razpisa javnega poziva > Eko sklad | Poziv 74SUB-OB19