Ukrep B  – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo kurilne naprave (KN) na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3 , vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3 , določene po standardu SIST EN 303-5.

Preverite informativni seznam ustreznih kurilni naprav na lesno biomaso! S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, bo iskanje in filtriranje po izbranih kotlih na drva, pelete, sekance, kombiniranih kotlih ter vodnih kaminih hitro in enostavno!

seznam kurilnih naprav na polena 2015 seznam kurilnih naprav na pelete 2015
seznam kurilnih naprav na sekance 2015 eko sklad seznam vodni kamini na pelete 2015

 

Peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3 , vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3 , določene po standardu SIST EN 14785. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik (VTZ) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.

Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.

Višina subvencije za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na sekance, pelete in polena ter za kamine oziroma peči na pelete za centralno ogrevanje stavb.

Če bo naložba izvedena v starejši stavbi na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; pri čemer bo spodbuda v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Višja spodbuda na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka bo lahko dodeljena le v primeru, če bo naložba izvedena v stanovanjski stavbi oziroma delu stanovanjske stavbe, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, višja nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave;
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, hranilnika toplote, toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

 

  Koristne povezave:

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v vgradnjo kotla na lesno biomaso, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 9 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo? Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge.
   Kontaktirajte nas >

 

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrep B: vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepu B potrebno predložiti tudi: 

 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
 • fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen VTZ z označeno lokacijo namestitve KN in VTZ;
 • fotografija vgrajenega VTZ, če je VTZ že vgrajen, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen VTZ (npr. fotografijo napisne etikete, račun, …)
 • kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
  ——————————
 • merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava še ni navedena na informativnem seznamu ustreznih naprav.
  Preverite, če je vaša izbrana kurilna naprava na informativnem seznamu: Kotli na polena > Kotli na pelete > Vodni kamin na pelete > Kotel na sekance > Kombinirani kotel peleti + polena >
 • kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbenorekonstrukcijski posegi;
 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
 • kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrep B je 9 (devet) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep B mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;

 

Vir: Eko sklad