Občina Kamnik je 25. marca 2016 objavila sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2016. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za:

 1. vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju,
 2. vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 3. vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb.

Kdo je upravičen do nepovratnih finančnih sredstev občine Kamnika?

Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v občini Kamnik in:

 • so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov,
 • so najemniki stanovanjskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika stanovanjskega objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije.

Pogoji za pridobitev subvencij občine Kamnik:

 • Objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 1. točke, morajo biti locirani na območju občine Kamnik in namenjeni stanovanjski rabi.
 • Objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo.
 • Investicija ne sme biti začeta pred 1. januarjem 2015, končana pa mora biti po 23. septembru 2015 (dokazilo je datum izdanega računa).
 • Sredstva se ne bodo dodeljevala za obnovo obstoječih naprav.
 • Sredstva se bodo dodeljevala le za vgrajeno opremo in sisteme, ki so na seznamu, objavljenem na spletni strani Eko sklada (ekosklad.si), preverite pa jih lahko tudi na povezavi:
  > Seznam solarnih sistemov SSE
  > Seznam kurilnih naprav na lesno biomaso:
  Uplinjevalni kotli na drva
  Kotli na pelete
  Kotli na sekance
  Vodni kamini na pelete

Višina nepovratnih sredstev za investicije v varčno ogrevanje:

 1. vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju: največ 160,00 €/m2 efektivne površine sprejemnika, vendar največ za 12,00 m2 sprejemnikov sončne energije,
 2. vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso: do 25% cene kurilne naprave, vendar največ 2.500,00 €. Kurilne naprave morajo imeti naslednje tehnične karakteristike:
 • nominalni izkoristek mora biti večji ali enak 90%,
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3 , vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih)
 • kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom ali vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave.
 • kurilne naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 l/kW nazivne toplotne moči naprave,
 • kurilnim napravam z avtomatskim polnjenjem goriva – peleti, ki imajo možnost regulacije moči in če kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega razpisa tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave, določeni po standardu SIST EN 303-5, ni potrebno prigraditi vodnega toplotnega zbiralnika.
 • zahteve za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m,
 • kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati za vsako posamezno vrsto goriva vse navedene toplotno-tehnične karakteristike in tudi ostale zgoraj navedene zahteve.

Pomembno! Gorilniki na pelete, ki so prigrajeni obstoječim kurilnim napravam na kurilno olje oz. trdna goriva starejše izvedbe, niso predmet tega razpisa oz. ne spadajo med ukrepe, za katere se bodo po tem razpisu dodeljevala nepovratna sredstva.

Oddaja vloge za finančne spodbude občine Kamnik

Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2016 do 12. ure. Izpolnjeno vlogo je potrebno v zaprti ovojnici oddati v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik ali poslati po pošti. V eni ovojnici je lahko samo ena vloga. Na desni strani ovojnice mora biti napisan naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti pripis “Vloga URE – Ne odpiraj!”. V levem zgornjem kotu ovojnice mora biti naveden polni naslov prosilca.

Ob vložitvi vloge v sprejemno-informacijski pisarni Občine Kamnik so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo, v skladu s tarifno številko 1 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5) (Ur. list RS, št. 106/2010). V kolikor prosilec vlogo pošlje po pošti, mora vlogi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse v višini 4,54 €. V primeru plačila na transakcijski račun, se taksa nakaže na račun št. 01243-4430309140 (UPR. TAKSE IZ UPRAV. DEJANJ-OBČ.), sklic 11 75426 – 7111002, koda namena:OTHR.

  Vlogi za prijavo na razpis finančnih spodbud občine Kamnik za leto 2016:

  Razpisna dokumentacija:

K vsaki vlogi je treba priložiti:

 • račun, v katerem je posebej navedena cena posamezne naprave in posebej strošek vgradnje,
 • prospekte oz. kopije prospektov vgrajene opreme,
 • fotografijo vgrajene opreme,
 • soglasje lastnika, v večstanovanjskih objektih pa soglasje najmanj 75% vseh solastnikov oziroma na osnovi pooblastila etažnih lastnikov soglasje upravnika k nameravanemu posegu, če prosilec ni lastnik objekta, v katerem se izvaja ukrep.

K vsaki vlogi pa je potrebno priložiti tudi:

 1. Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje sanitarne vode in podporo ogrevanju:
  • fotokopijo računa o nakupu in vgradnji solarnega sistema, iz katerega je razvidna svetla (apreturna) površina vgrajenih SSE. V kolikor iz računa ali prospekta ni razvidna svetla (apreturna) površina vgrajenih SSE, je potrebno predložiti kopijo merilnega poročila neodvisne institucije za tip SSE, ki je predmet vloge,
  • soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, če so solarni sistemi vgrajeni na objektih, ki so v spomeniško zaščitenem območju občine Kamnik.
 2. Vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso:
  • fotokopijo računa o nakupu in vgradnji; v kolikor iz računa ni razvidna cena vseh vgrajenih naprav (kurilna naprava, ev. podajalna naprava ali hranilnik toplote ipd.), je potrebna dodatna ustrezna kopija predračuna ali pogodbe za vgradnjo,
  • potrjeno izjavo dobavitelja kurilne naprave o doseganju zahtevanih tehničnih karakteristik.

Več o razpisu si lahko preberete tudi na spletni strani občine Kamnik: www.kamnik.si

Se odločate za nakup novega ogrevalnega sistema? Z veseljem vam svetujemo in pripravimo ugodno ponudbo kot tudi pomagamo pri izpolnitvi vloge za subvencijo. Sporočite nam vaše želje – izpolnite spodnji obrazec ali nas pokličite na 041 856 996!

  Ime in Priimek *

  E-mail naslov *

  Telefonska številka *

  Vaše sporočilo