Proti koncu leta 2017 nas je razveselil nov razpis Eko Sklada, ki je prinesel konkretno višje subvencije. Nov poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb se vodi pod šifro 54SUB-OB17.

Kolikšno subvencijo boste dobili, je v prvi vrsti odvisno, na kakšen način boste zamenjali ogrevalno napravo in v kateri občini domujete (ne velja za solarne sisteme):

> v primeru novogradnje oz. prve vgradnje kurilne naprave v kotlovnico ostaja enaka višina subvencije kot je bila pri prejšnjem razpisu. Enako velja v primeru, da boste novo kurilno napravo samo dogradili k obstoječi in za ogrevanje uporabljali še obe napravi.

> v kolikor boste staro ogrevalno napravo v celoti demontirali in zamenjali z novo, pa se višina subvencij z letošnjim razpisom konkretno dvigne

> še višje pa so pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo ogrevalno na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Dodan je tudi nov ukrep za kondenzacijske plinske kotle, za katere se po novem razpisu prav tako lahko pridobi subvencije.

Rok izvedbe ene investicije še vedno velja 9 mesecev od prejema pogodbe s strani Eko sklada

Višine subvencij za posamezne ukrepe ogrevanja so sledeče:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 200 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.

B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

I – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajeno napravo.

Preverite informativni seznam ustreznih naprav za ogrevanje vašega doma!

S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, je iskanje in filtriranje želenega kotla na lesno biomaso, toplotne črpalke ali solarnega sistema hitro in enostavno!

eko sklad seznam toplotnih črpalk zrak voda 2015 eko sklad seznam toplotnih črpalk zemlja voda in voda voda 2015
eko sklad seznam solarnih sistemov sse 2015 seznam kurilnih naprav na polena 2015
seznam kurilnih naprav na sekance 2015 seznam kurilnih naprav na pelete 2015
eko sklad seznam vodni kamini na pelete 2015

 

 

Koristne povezave:

 

Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v prenovo kurilnice, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 9 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo?
  Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge. Kontaktirajte nas >

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A, B, C in I:

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepih A, B, C in I potrebno predložiti tudi:

 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
 • kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in večstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
  —————————–
 • kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi;
 • dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

> Dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

 • fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni sprejemniki sončne energije oziroma fotonapetostni moduli (npr. fotografija strehe), z označeno lokacijo namestitve;
 • merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno s standardom SIST EN 12975-1, – 2, SIST EN 12976-1, -2 oziroma SIST EN ISO 9806 (iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna (svetla) površina sprejemnika sončne energije), če izbrani sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen TZ z označeno lokacijo namestitve KN in TZ;
 • fotografija vgrajenega TZ, če je TZ že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacija, iz katere bo razviden volumen TZ (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup TZ ipd.);
 • fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso;
 • izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303- 5:2012 in na podlagi listine z navedenimi vrednostmi emisij kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drugo ustrezno dokumentacijo, oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke);
 • fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
 • izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in informacije iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. podatki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v Preglednici 8 na strani 66 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali kot je navedeno v tabeli 2 na strani 151 Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost ogrevalne toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa.

I – Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel;
 • energijska nalepka ali podatkovni list izdelka, skladen z ustrezno točko Priloge IV Delegirane Uredbe Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrepe A, B, C in I je 9 (devet) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni. Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od A, B, C in I mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;
 • fotografijo odstranjene stare kurilne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo ogrevalno napravo (kotel na lesno biomaso ali toplotno črpalko)

Dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije pri ukrepu C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

 • v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če le-to ni bilo predloženo že kot obvezna priloga ob predložitvi vloge.

 

Vir: Eko sklad