Eko sklad je razpisal nov javni poziv, ki vam omogoča lažjo investicijo v nov ogrevalni sistem in sicer z nadvse ugodnim kreditom.

Kreditiranje občanov je tako omogočeno za namene:

 1. Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov z ali brez priprave sanitarne tople vode,
 2. Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,
 3. Sodobne naprave za pridobivanje električne energije,
 4. Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb,
 5. Gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe,
 6. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 7. Nakup okolju prijaznih vozil,
 8. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 9. Nadomeščanje  materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 10. Učinkovita raba vodnih virov,
 11. Oskrba s pitno vodo.

Priznani stroški naložbe se ugotovijo na podlagi predračuna izvajalca in vključujejo tudi DDV, zakonsko predpisane takse in prispevke. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.

Pogoji in zahteve za odobritev pravice do kredita

Upravičena oseba lahko prejme kredit za naložbe, ki še niso izvedene in zanje še ni prejela kredita Eko sklada.

A)     Upravičene osebe 

Do pridobitve  kredita  so  upravičene  fizične  osebe  (občani) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 • druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem)

B)      Vsebina vloge

 1. pravočasna in popolna vloga

Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga  je  popolna, ko upravičena oseba predloži predpisan izpolnjen obrazec “Vloga” in obvezne priloge.

Obvezne priloge za vse naložbe so:

 • predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprav in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
 • veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena oziroma se  gradi skladno s predpisi o graditvi objektov za naložbo, ki se izvaja na oziroma v obstoječi stavbi, in le-ta ni evidentirana v katastru stavb, oziroma gre za stavbo v gradnji (če je le-to glede na veljavno zakonodajo potrebno) (ne velja za ukrepF in 1.G ter pri večstanovanjskih stavbah);
 • podatki o lastništvu nepremičnine, kjer se bo izvajala naložba, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo (npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba) (ne velja za ukrep 1.F in 1.G),
 • soglasje lastnika, kadar vlagatelj ni lastnik objekta (obrazec EKO – Z).

Združljivost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude

Upravičena oseba je poleg kredita po tem javnem pozivu upravičena pridobiti za posamezne naložbe tudi nepovratno finančno spodbudo Eko sklada po javnem pozivu za nepovratne finančne spodbude občanom. Za isto naložbo lahko prejme kredit le v primeru, da predlagana naložba še ni izvedena in izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, vsota kredita in nepovratne finančne spodbude pa ne sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. V primerih, ko se kredit dodeli etažnim lastnikom za naložbo v skupne dele večstanovanjske stavbe, pa vsota izplačane nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

V kolikor je bil kredit za naložbo že predhodno odobren v celotnem znesku priznanih stroškov naložbe po predračunu, se nepovratna finančna spodbuda nakaže izključno kot delno  poplačilo kredita.

Finančni pogoji kreditiranja

1. Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %. 

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,3 %, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu. Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

2. Odplačilna doba

Odplačilna doba znaša največ 10 let.

3. Višina kredita

Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren kredit na posamezno vlogo lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:

 • namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije (1.C),
 • gradnja ali nakup nizkoenergijske in skoraj nič-energijske stavbe (1.E),
 • nakup okolju prijaznih vozil (1.G) in
 • obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.

Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

 

Več informacij o splošnih in finančnih pogojih kreditiranja si lahko preberete v uradni objavi:

 JAVNI POZIV za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16.pdf