Na voljo je nov razpis Eko sklad za leto 2016. Prav na hitro je bil stari poziv 29SUB-OB15, ki je sedaj tako zaključen, zamenjan z novim pozivom 37SUB-OB16 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Tudi letos je nekaj sprememb in sicer se je znižala procentualna višina priznanih stroškov iz prejšnjih 25% na zdajšnjih 20% od investicije, so pa ostali enaki končni nominalni zneski (v grobem in na hitro to pomeni, da na primer za vgradnjo v kotel na lesno biomaso sedaj dobite povrnjenih 20% oziroma največ 2.000€).

Spremenili so se tudi pogoji pri ogrevalnih toplotnih črpalkah, kjer so morale v preteklih letih dosegati zahtevan COP, sedaj pa morajo v skladu z novimi energetskimi izkaznicami dosegati vsaj določeno minimalno sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov. Iz tega razloga je trenutno seznam uvrščenih toplotnih črpalk zelo skromen, ker povečini proizvajalci in dobavitelji še pošiljajo zahtevano dokumentacijo na Eko sklad, vendar pa se ne pričakuje na samem seznamu nobenih sprememb ter kakšnih večjih odstopanj in bo v prihajajočih tednih kmalu izpopolnjen.

Podaljšal pa se je rok za izvedbo ene investicije iz 6 mesecev na 9 mesecev.

Za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah je razpisanih 15,8 milijonov evrov. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 20 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku.

Ukrepi javnega poziva Eko sklad 2016 so:

 

Preverite informativni seznam ustreznih naprav za ogrevanje vašega doma!

S posebnim iskalnikom, ki smo ga pripravili na portalu varčno-ogrevaj.si, je iskanje in filtriranje želenega kotla na lesno biomaso, toplotne črpalke ali solarnega sistema hitro in enostavno!

eko sklad seznam toplotnih črpalk zrak voda 2015 eko sklad seznam toplotnih črpalk zemlja voda in voda voda 2015
eko sklad seznam solarnih sistemov sse 2015 seznam kurilnih naprav na polena 2015
seznam kurilnih naprav na sekance 2015 seznam kurilnih naprav na pelete 2015
eko sklad seznam vodni kamini na pelete 2015

 

 

  Koristne povezave:

 

  Svetujemo

 • Če imate v letošnjem letu namen investirati v prenovo kurilnice, vam priporočamo, da se vloga za nepovratna sredstva čim prej odda, saj se vloge obdelujejo po vrstnem redu prispetja. Tako boste čim prej v čakalni vrsti pri subvencioniranju, obenem pa se izognete možnosti, da bi jih zamudili, saj lahko hitro poidejo. Za samo izvedbo naložbe pa imate potem čas 9 mesecev od dneva, ko vam EKO sklad izda odločbo.
  Za oddajo vloge je potreben veljaven predračun ustreznega izvajalca – potrebujete ugodno ponudbo?
   Z veseljem vam pomagamo tudi pri pripravi vloge. Kontaktirajte nas >

Pogoji in zahteve za pridobitev Eko sklad subvencij za ukrepe A, B in C:

> Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba! Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

> Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

> Pravočasna in popolna vloga. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

> Poleg vloge je pri ukrepih od A do C potrebno predložiti tudi: 

 • veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih 9 proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
 • fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna številka stavbe;
 • kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
  —————————–
 • kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;
 • kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbenorekonstrukcijski posegi;
 • potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je soupravičena oseba;
 • kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

> Dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi

 • fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni SSE (npr. strehe), in prostora, kamor bo postavljen hranilnik toplote, z označeno lokacijo namestitve SSE in hranilnika toplote;
 • fotografija že vgrajenega hranilnika toplote, če je hranilnik toplote že vgrajen;
 • merilno poročilo neodvisne institucije skladno s standardom SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2, če izbrani SSE še ni naveden na informativnem seznamu ustreznih naprav.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen VTZ z označeno lokacijo namestitve KN in VTZ;
 • fotografija vgrajenega VTZ, če je VTZ že vgrajen, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen VTZ (npr. fotografijo napisne etikete, račun, …)
 • merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo oziroma merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), če kurilna naprava še ni navedena na informativnem seznamu ustreznih naprav.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke;
 • fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni tako zunanja kot tudi notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke v primeru vgradnje toplotne črpalke zrak/voda;
 • v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če upravičena oseba z njim že razpolaga;
 • merilno poročilo ali certifikat neodvisne evropske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno s standardom SIST EN 14511-2, -3, oziroma potrdilo o kakovosti toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu ustreznih naprav.

Izvedba investicije

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izvedba naložbe mora biti opravljena s strani usposobljenega izvajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo. Rok za zaključek naložbe za ukrepe A, B in C je 9 (devet) mesecev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sistemi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014), Uredbe o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

 • Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);
 • Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. L239/2013),
 • Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni. Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od A do C mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;
 • izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;
 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
 • fotografije o izvedeni naložbi;

Dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije pri ukrepu C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

 • v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, vodno dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje, če le-to ni bilo predloženo že kot obvezna priloga ob predložitvi vloge.

 

Vir: Eko sklad