Do konca aprila je skupaj z nepovratnimi sredstvi Eko sklada na voljo tudi hkratna pridobitev ugodnega kredita!

Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem občanom tudi v letošnjem letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 49OB13, ki bo veljal še do konca aprila, razpisana sredstva pa so povišana za dva milijona evrov. Priznani stroški posameznega ukrepa pa ne smejo presegati zneska 20.000,00 €.

Tukaj si lahko natisnete Vlogo za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13 >

Namen kreditiranja občanov:

Kredit je namenjen financiranju naložb v varstvo okolja in spodbujanju razvoja na področju varstva okolja za namene in pod pogoji, kot so navedeni v besedilu poziva. Iz razpisanih sredstev je možno financirati priznane stroške naložbe, vključno z DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden v besedilu poziva.

Postopek pridobitve kredita
– Do dodelitve kredita po tem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: občan).
– Občan, zainteresiran za dodelitev kredita, se prijavi na poziv za kreditiranje okoljskih naložb z vložitvijo Vloge osebno ali po pošti na naslov:
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
– Vloga, vložena na predpisanih obrazcih (Obr. EKO-Z), s priloženimi potrdili ter dokazili, ki so potrebni za posamezen namen oz. tip naložbe, bo obravnavana skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10). Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad.
Navodilo za izpolnjevanje obrazca Vloga
1. Osebni podatki občana ali občanke
2. Osnovni podatki o stavbi
3. Podatki o naložbi (skladno s predmetom poziva)
Podpis kreditne pogodbe 
Vlagatelj v seznamu označi izbrano poslovalnico Banke Koper d.d. (v nadaljevanju: Banka), ki ji bo po prejemu odločbe sklada posredoval/dostavil potrebno dokumentacijo in izpolnjeno Vlogo občana za kredit Eko sklada (obrazci z modrim robom) za preverjanje kreditne sposobnosti. Po preverjanju kreditne sposobnosti bo vlagatelj v izbrani poslovalnici Banke tudi podpisal kreditno pogodbo.

 

Vir: Eko sklad