Vlagatelj dostavi izpolnjene obrazce Vloga občana za kredit Eko sklada (obrazci z modrim robom) s prilogami na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v odločbi o dodelitvi pravice do kredita. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in zahteva morebitne dopolnitve v določenem roku.
Po prejemu izpolnjenih obrazcev in morebitnih dopolnitev Banka preveri kreditno sposobnost kreditojemalca, po potrebi prilagodi odplačilno dobo in znesek kredita ter pripravi kreditno pogodbo. V kolikor se v postopku preverjanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ugotovi, da ta ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, k odplačevanju kredita lahko pristopi soplačnik, ki zahtevane pogoje izpolnjuje, pri čemer Banka opravi zanj enako preveritev kreditne sposobnosti, kot jo je predhodno opravila za vlagatelja/kreditojemalca. Banka nato v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in pozove vlagatelja k podpisu. Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke, vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Eko sklada, sicer pravica do kredita preneha. Odločba Eko sklada postane dokončna z vročitvijo prejemniku pravice do kredita.

Letna obrestna mera je seštevek pribitka v višini 1,50 % in referenčne obrestne mere EURIBOR za trimesečno obrestno obdobje, izračunan za 365 dni (3M EURIBOR365). Pribitek je nespremenljiv za celotno obdobje odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna na prvi dan v mesecu, v katerem je sklenjena kreditna pogodba. Trimesečni EURIBOR pomeni letno medbančno obrestno mero za trimesečne depozite v eurih na evropskem denarnem trgu. EURIBOR je objavljen na internetni strani www.banka-koper.si in v poslovnih prostorih Banke. Za obračun obresti v posamičnem obrestnem obdobju se uporablja trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, ki je določen dva delovna dneva pred začetkom meseca in velja za obdobje celega meseca. Anuiteta se praviloma spreminja vsaj 1-krat letno, ob upoštevanju veljavnega trimesečnega EURIBORJA365 na dan 1.1., 1.4., 1.7. in 1.10. v letu. Anuiteta se spremeni, če je nova anuiteta višja ali nižja od prejšnje za vsaj 2,00 EUR. O novi anuiteti in o spremembi trimesečnega EURIBORJA365 Banka obvesti kreditojemalca. Višino anuitete, lahko kreditojemalec informativno izračuna sam s pomočjo izračuna na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si. Informativni izračun vključuje tudi pojasnila o uporabljenih predpostavkah.

Stroški sklenitve kreditne pogodbe:

Banka ob podpisu kreditne pogodbe zaračuna stroške sklenitve kreditne pogodbe v enkratnem znesku v višini 1,5 % glavnice najetega kredita oziroma najmanj 50,00 EUR in in ne več kot 150,00 EUR. Prav tako ob sklenitvi pogodbe Banka zaračuna kreditojemalcu stroške zavarovanja po ceniku zavarovalnice (točka 3.E poziva), ki so odvisni od višine najetega kredita in dobe vračanja kredita. Za najdaljšo, 10-letno odplačilno dobo, znaša premija 1,67 % od zavarovalne osnove. Stroške vodenja kredita, ki znašajo letno 45,00 EUR, kreditojemalec plača enkrat letno za tekoče leto, za prvo leto pa ob podpisu kreditne pogodbe plača sorazmerni del teh stroškov.

Poraba kredita

Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali v dveh delih. Kreditojemalec ob podpisu kreditne pogodbe izbere enega od dveh načinov izplačila:
– celotni znesek kredita v petih (5) delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe,
– prvi del kredita v višini 40 % odobrenega zneska kredita v petih (5) delovnih dneh po prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60 % odobrenega zneska kredita pa v petih (5) delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku naložbe.
Po izplačilu začne Banka za izplačani del kredita obračunavati pogodbene (interkalarne) obresti.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo poleg izpolnjenega obrazca Izjava o zaključku naložbe in namenski porabi sredstev, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec naložbe, še izstavljene račune za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki), pri ukrepu 1.B – prva alineja predloži originalno potrdilo organizatorja gradnje s popisom materiala za celotno skupino samograditeljev in originalno potrdilo, izdano na ime vlagatelja, pri ukrepu 1.B – druga alineja in 1.E, v kolikor naložba vključuje nakup in namestitev toplotne črpalke po sistemu voda-voda, pa vodno dovoljenje, ki ga izda ARSO. Ob izplačilu drugega dela odobrenega kredita (do 60 %) oz. celotnega zneska kredita se znesek izplačila uskladi s predloženimi računi.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Eko sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje. V kolikor kreditojemalec zamenja izvajalca del po sklenitvi kreditne pogodbe in je nova predračunska vrednost upravičenih stroškov nižja, se ustrezno zniža znesek kredita, nižji kredit pa določi v dodatku h kreditni pogodbi. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 mesecev.
Za spodaj navedene štiri kategorije naložb se lahko odobri kredit do višine predračunske vrednosti priznanih stroškov, in sicer največ 40.000,00 EUR na eno kreditno pogodbo. Občani lahko za isto naložbo oz. objekt z Eko skladom sklenejo več kreditnih pogodb, vsaka do največ 40.000,00 EUR in skupaj do največ 80.000,00 EUR. Priznani stroški za posamezni ukrep, razen za 1.C, 1.E in 1.G (nakup osebnih avtomobilov) ne morejo presegati 20.000,00 EUR.
 •  sodobne naprave za pridobivanje električne energije (namen 1.C poziva)
 •  gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne eno/dvostanovanjske stavbe(namen 1.E poziva)
 •  nabava okolju prijaznih osebnih vozil na hibridni ali električni pogon (namen 1.G poziva)
 •  obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov tega javnega poziva

Rok za dokončanje teh kategorij naložb je 12 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 

Za druge naložbe se lahko odobri kredit do višine predračunske vrednosti priznanih stroškov, in sicer največ 20.000,00 EUR na eno kreditno pogodbo.
Rok za dokončanje naložbe je 6 mesecev od dneva sklenitve kreditne pogodbe.

Obvezno priložiti

 • Predračun izbranega dobavitelja/izvajalca oziroma vseh dobaviteljev in izvajalcev, s podrobnim popisom del in materiala
 • Veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov za naložbo, ki se izvaja na oz. v obstoječi stavbi oziroma gre za objekt ali stavbo v gradnji, (ne velja za 1.F in 1.G)
 • Glede na namene poziva je za posamezno naložbo potrebno priložiti še:
  • Podatke o lastništvu objekta, kadar lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo, npr. kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na vlagatelja (ne velja za 1.F in 1.G)
  • Izjavo lastnika, kadar vlagatelj ni lastnik objekta (obr. EKO – Z)
  • Dovoljenja za poseg:
   •  vodno dovoljenje oz. koncesijska pogodba za rabo vode (1.C – MHE)
   •  soglasje za priključitev na omrežje za oddajo električne energije, izpolnjeno izjavo priloge 2 k uredbi o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi in lokacijsko informacijo (1.C)
   • V kolikor kurilna naprava/toplotna črpalka ni uvrščena na seznam ustreznih naprav, ki je objavljen na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html še:
    • Fotokopijo poročila o meritvah toplotno – tehničnih karakteristik ogrevalne naprave na lesno biomaso, v skladu z zahtevami standardov SIST EN 303- 5 in SIST EN 14785 za meritve toplotno – tehničnih karakteristik kurilne naprave, ki so bile izdane dobavitelju s strani neodvisne pooblaščene inštitucije (1.B tretja alineja)
    •  Fotokopijo poročila o meritvah toplotno – tehničnih karakteristik toplotne črpalke, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 255-3, SIST EN 14511 oziroma SIST EN 16147, ki so bile izdane dobavitelju s strani pooblaščene evropske inštitucije (1.B druga alineja).
  • Izračun energijske učinkovitosti stavbe Qh po metodologiji, določeni s tem pozivom, v pisni in v MS Exel obliki (1.E)
  • PGD in PZI dokumentacija za arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje (1.E)
  • Dokazila z navedenimi tehničnimi karakteristikami proizvajalca za generator toplote, napravo za prezračevanje z rekuperacijo toplote, za stavbno pohištvo in vse izbrane izolacijske materiale (1.E)
  • izjavo o skladnosti po zahtevah zakonodaje o dajanju gradbenih proizvodov na trg za male čistilne naprave, v kolikor ta ni uvrščena na seznam GZS www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. (1.H druga alineja) 4.9 Dokazilo, da je naprava uvrščena v energijski razred A+ ali višje (1.F)

 

Vir: Eko sklad